Oświadczenie ZAŁĄCZNIK NR 1

 

Załącznik 1

 

Imię i nazwisko adres rodzica/opiekuna

prawnego

........................................

                                              

OŚWIADCZENIE O

PRZEDSTAWIONEJ PRACY DO KONKURSU

Imię i nazwisko dziecka

:

.......................................................................................................................................

Oświadczam, że

1.Wyrażam zgodę na uczestnictwo mojej/go córki/syna w konkursie na opracowanie znaku (loga ) promującego Koła Dzieci Chorych na Cukrzycę i  zapoznałem/zapoznałam się z regulaminem ww. konkursu i w całości go akceptuję

2.Przedstawiona praca jest autorstwa mojej/go córki/syna i nie narusza praw osób trzecich

3.Wyrażam zgodę na przeniesienie na Organizatora Konkursu całości praw majątkowych do dzieła złożonego do konkursu, w zakresie utrwalania, zwielokrotniania określoną techniką, wprowadzania do obrotu, wprowadzania do pamięci komputera, publicznego wykonania albo publicznego odtwarzania, wystawiania, wyświetlania, najmu, dzierżawy, udzielania licencji na wykorzystanie, nadania za pomocą wizji lub fonii przewodowej albo bezprzewodowej przez stację naziemną, nadania za pośrednictwem satelity, równoczesnego i integralnego nadania utworu nadawanego przez inną organizację radiową, telewizyjną albo korzystającą z innych elektronicznych środków przekazu.

4.Organizatorowi Konkursu przysługuje prawo odstąpienia nabytej części autorskich praw majątkowych do pracy złożonej w konkursie bez dodatkowych zgód.

5.Przeniesienie praw dotyczy przedstawionej pracy w stanie w jakim znajduje się w dniu przeniesienia oraz w każdym następnym dniu włącznie z dokonywanymi przez Organizatora Konkursu zmianami, poprawkami, rozbudową, uzupełnieniami i modyfikacjami.

Podpis rodzica lub prawnego opiekuna